- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

اينجا (و حتی عربستان) تحريم کره های دانمارکی تموم شده ... اونجا هنوز ماجرا گل محمديه؟ ...

... (مرگ بر انگليس؟!) ...


18
فروردین
1385© 2001 - 2010