- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

... عليرضا ببين چی پيدا کردم !!! ...

اين آقاهه خداست ... اسمش هست Guy Kawasaki ... يکی از اولينهای Apple و خداهای Venture Capital و کارآفرينی اينها ... (راستی اينها که entrepreneurship را کارآفرينی ترجمه کرده اند و شب و روز راجع بهش حرف می زنند ، Venture Capital را هم ترجمه کرده اند؟ ... می دونند کارآفرينی بدون VC اصلا وجود نداره؟) ... ولش کن ... چی می گفتم؟ .. آها .. اين Kawasaki اونوقت يک وبلاگ خدا داره و توش از همين چيزها می نویسه ... وقت کردی بخونش ...

فقط چون رسيده بودم به اين توصيه هاش و ياد شريف رفتن و شش سال طولش دادن خودمون افتادم ، گفتم برای تو هم بنويسم ... حداقل تا اون جاش را ما درست رفته بوديم! ...

"... You are going to work the rest of your lives, so don't be in a rush to start. Stretch out your college education. Now is the time to suck life into your lungs-before you have a mortgage, kids, and car payments ... Your goal should be to extend college to at least six years. ... Delay, as long as possible, the inevitable entry into the workplace and a lifetime of servitude to bozos who know less than you do, but who make more money ...." (Source)


18
اسفند
1384© 2001 - 2010