- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed by



Stats provided by
        

  • ... به نظر شما جالب نيست که قديميترين روشنفکر و جديدترين رئيس جمهور نظام ايران در يک زمان تصميم گرفته اند که بهتره خودشون با خودشون مصاحبه کنند نه با مطبوعات؟ .... (مصاحبه مخملباف با خودش ، مصاحبه احمدی نژاد با خودش)


  • 12
    آذر
    1384



    © 2001 - 2010