- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

چرا تيم ملی مثل روزهای اولش خوب بازی نمی کنه؟ .... چرا برره مثل روزهای اولش جالب نيست؟ .... چرا خيلی از وبلاگها مثل روزهای قديمشون جالب نيستند؟ ... واقعيت اينه که مربيان ، مسوولان ، و نويسندگان اونها به ويروسی دچار شده اند به نام "ويروس گفتگو حين انجام کار" ... ويروسی که نه فقط در اين ماجراها ، بلکه در زندگی شخصی خيلی از ما هم می تونه به وجود بياد ...

اين ويروس اين جوری به وجود می آد: ... با کمی جلو رفتن در هر کاری و درست در هنگاميکه بيشترين نياز به تمرکز در کار وجود داره ، سيلی از نظر و حرف و صحبت و تعريف و انتقاد و پيشنهاد و کامنت به سمت اون شخص شليک می شه. ("چرا تيم ملی شل بازی می کنه؟" ... "نکنه يکهو برره مردم را بی ادب کنه؟" ... "چرا اون مطلب را در وبلاگت اونجوری نوشتی؟" ) ... از اون لحظه به بعد قسمت مهمی از توجه اون شخص (مربی تيم ملی ، نويسنده برره ، وبلاگ نويس بيچاره) ، به فکر کردن و پيگيری اين سيل می گذره: ... جواب می ده ، از خودش دفاع می کنه ، صحبت می کنه ، دليل مياره ، بنا به ميل مردم در کار خودش تغيير جهت می ده ... تمام اينها يعنی پراکندگی تمرکز از اون کاری که مشغولش بوده و افت و نابودی اون کار ...

اما راه حل چيه؟ ... فقط و فقط يک چيز: " بی اعتنايی محض به همه اون سيل گفتگوها ، اما در کنار اون بررسی لحظه به لحظه کاری که داری انجام می دی با fact و آمار" ... اين حرف که "تيم ملی شل بازی می کنه" باد هواست ، اما به عنوان مربی تيم ملی بايد بدونی چند درصد بازيکنانت از 90 دقيقه بازی بيشترش را فقط راه رفته اند ... اين حرف که "برره زبان مردم را عوض می کنه" باد هواست ، اما به عنوان نويسنده و مسوول برره بايد بدونی چند درصد مردم بعد از دو سال هنوز از اصطلاحات برنامه قبليت استفاده می کنند ... اين حرف که "وبلاگت ديگه اون طراوت سابق را نداره" باد هواست ، اما به عنوان نويسنده وبلاگ بايد بدونی چند درصد خوانندگانت را با نوشتن مطالب جديدت از دست داده ای ... ....


... اين "ويروس گفتگو حين انجام کار" ويروس جديدی نيست و در طول تاريخ ما فراوان وجود داشته ... ( میتونيد از ملا نصرالدين ، پسرش و خرش بپرسيد که به دليل همين ويروس هيچ وقت به مقصدشون نرسيدند) ... ... ... اگه دوست داری در زندگيت در هر کاری که شروع می کنی موفق باشی ، به دقت پيشرفت کار خودت را با آمار و fact بررسی کن ... اما به هيچ وجه به صحبتها ، کامنتها و نقدهای مردم کاری نداشته باش ...

... به هيچ وجه ...


10
آذر
1384© 2001 - 2010