- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • دانشگاه Carnegie Mellon در دوحه قطر ...

  • سايتهای رسمی ملکه خانمهای قطر و اردن ....

  • سفر ملکه اردن به ايران و به کويت .... (واقعا ما خاورميانه ايم؟ ... کويت خاورميانه است؟ ... اردن خاورميانه است؟ ... اسلام کجاست؟ ...کی به کيه؟ ... )


  • 26
    اسفند
    1383    © 2001 - 2010