- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

« مدرسه که می رفتیم جا به جایی پذیری در ضرب را یادمان دادند. مثلا 3 ضرب در 1 برابر 1 ضرب در 3 است. کاربرد عملی این قانون این است که مثلا می توان یک زندگی درجه یک در یک کشور درجه 3 را با یک زندگی درجه سه در کشوری درجه یک عوض کرد . ولی 3 همان 3 است و هیچ تغییری حاصل نشده است » منبع و نوشته کامل

مرتبط از ۴ سال پیش: مقایسه کشورها


13
خرداد
1389© 2001 - 2010