- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

  • " ... اين Centrum ديگه داره بازی در مياره ... روزهای اول خيلی اثر خوبی داشت ... ولی الان همش بيخوابی و اينها ... "


  • 5
    مهر
    1384    © 2001 - 2010