- 30
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


  ده نوشته برتر:

 -رابطه مهاجر و ايران
 -مانيفست مهاجرت
 -مقايسه کشورها
 -بنيامين
 -ای داد ای بيداد
 -چرا انقدر انگليسی
 -Push و Pull
 -باگهای زندگی


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        

راديو وزين تورنتو، مجيد زهری عزيز
روزنامه وزين آسيا ، داريوش و نادر عزيز
مجله وزين دنيای کامپيوتر و ارتباطات ، محمود اروج زاده عزيز
سايت وزين Harvard Global Voices ، فريد عزيز
وبلاگ وزين من و بيلی ، اسد عزيز

از لطف و پيشنهاد بزرگوارانه شما برای گفتگو در مورد دنيای وبلاگها به بهانه سالگرد اين وبلاگ صميمانه ممنونم. مطمئن بودم گفتگو و صحبت با خوانندگان و شنوندگان راديوها ، روزنامه ها ، مجله ها ، سايتها و وبلاگهای شما دوستان ، در يک فضای طبيعی و عادی ، موقعيت بسيار خوبی برای من بود تا در يک فضای دو طرفه از شما و شنوندگان و خوانندگان خوبتان چيزهای بيشتری ياد بگيرم. اما متاسفانه در فضای فعلی ، کلمه "گفتگو" با کلماتی مانند "دو دستگی" ، "اتهام" ، " بد فهمي" ، "سو برداشت" و کلماتی مثل اينها شباهت بيشتری پيدا کرده است ... (دو دستگيهای تحريمی –مشارکتی و داخل ايران- خارج ايران... اتهامات عجيبی که شما و طرف گفتگوی شما به خاطر يک گفتگو دريافت می کنه .... بد فهمي و سو برداشت هايی در هر گفتگويی وجود داره) ... نگران هستم که يک واقعه و گفتگو ، هرچند واقعه و گفتگويی به مناسبت و به قشنگی يک جشن ، دودستگی جديدی در دنيای وبلاگهای ما به وجود بياره ...

نظر من (و سکوت من) در مورد حرکتهای جمعی دنيای وبلاگها در تمام اين چهار سال در وبلاگم (با سکوت) منعکس شده ... اما متاسفم که حرکت جمعی دوستان اين بار با کنايه های مختلفی به حسين درخشان عزيز همراه بود ... من همان طور که سه سال پيش در آن تنها گفتگوی اين سالها مطرح کردم ، به تلاش و به شخصيت درخشان عزيز احترام می گذارم ... باور کنيد به تصديق همه کسانی که با درخشان از نزديک برخورد داشته اند ، همه شخصيت او فعاليتهای آنلاين او نيست ، همه فعاليتهای آنلاين او نوشته های او نيست ، همه نوشته های او وبلاگ او نيست ، و همه نوشته های وبلاگ او نوشته های جنجال برانگيز او نيست ... من برای دوستی فعلي ام با حسين درخشان عزيز ، و لطفی که هميشه به من داشته ، ارزش زيادی قائل هستم و نگران هستم که هر گفتگو و صحبتی ، اين دوستی را کمرنگ کنه ...

دوستان عزيز ... اعتراف می کنم همان طور که بعد از 4 سال وبلاگ نويسی هنوز از تک تک لينکهايی که به وبلاگم داده می شه لذت می برم ، می توانستم از ديدن و شنيدن گفتگوی خودم در راديوها ، روزنامه ها ، مجله ها ، سايتها و وبلاگهای شما مثل همه طرفهای گفتگوی شما لذت ببرم ... اما اگر اجازه بدهيد اين سکوت چند ساله مدتی ديگر ادامه داشته باشه ... دنيای کوچک و چهارساله وبلاگهای ما به آرامش و دوستی بيشتر از گفتگو و تنش احتياج داره ...

خواننده و شنونده راديو، روزنامه ، مجله ، سايت و وبلاگ وزين شما،
- سلمان


15
شهریور
1384© 2001 - 2010