- 35
 - دوبی/تهران
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Sponsors:

DubaiBeat - Middle East Investors

SinaBeat - Chinese Investors

PersiaBeat - Foreign Firms in IranStats provided by
        

February 2014

 
به نظرم یک سری اتفاقات از روحانی شخصیتی غیرفعال - پرخاشگر passive-aggressive ساخته که در دعوای تاخیر مصاحبه دیشب و لحن تند صحبت با اساتید نمود بیرونی پیدا کرده (اتفاقاتی مثل اجرای بد سبدکالا، مشکلات کارت زرد و مجلس و بودجه، سرعت کم پر شدن خزانه، ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات درست یا غلط حامیان، و مواجهه با این واقعیت که آثار اقتصادی توافق ژنو و دست یابی به توافق نهایی از چیزی که تصور می کرد کمتر و دورتر است).

نزاع و درگیری با مدیر تنها رسانه‌ تلویزیونی یک کشور (آن هم دعوایی بیهوده در مصاحبه ای که مجری آن اهمیت زیادی هم نداشت) نزاعی است که بازنده آن پیشاپیش معلوم است. آرامش، آقای رییس جمهور!


6
Feb
2014© 2001 - 2015