- 32
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

برداشتهای فیسبوکی و بالاترینی از زندگی بیرون و درون ایران

عکسی در کنار برج ایفل، عکسی در کنار دریاچه ای زیبا، عکسی در کنار دوستان شاد و بطریهای شربت آبلیمو. اینها برداشتهایی از فیسبوک ایرانیان خارج از ایران است که خواه ناخواه نگاه داخلی ها به زندگی بیرون از ایران را شکل می دهد.

«گشت ارشاد شدیدتر می شود»، «سرود در مهد کودک ممنوع می شود»، «گرانی کمر همه مردم را شکسته»، «ماهواره ها جمع آوری می شوند» و اخیرا: «مسجدها مهد کودک می سازند». این برداشتهایی بالاترینی از خبرهای ایران و ایرانیان داخل ایران است که خواه ناخواه نگاه ایرانیان خارج به زندگی در ایران را شکل می دهد.

واقعیت زندگی روزمره در دو طرف کاملا متفاوت است: ایرانیان خارج شدیدا کار می کنند، شدیدا درس می خوانند، دلتنگ ایرانند، به یاد خانواده و دوستان هستند (والبته گه گاه در کنار دریاچه ها و ایفل هم هستند). اینها در فیسبوک نمادی ندارند. داخلی ها به مهمانی می روند، در کنار خانواده و دوستان هستند، کار می کنند، ازدواج می کنند، محبت می کنند (و البته گه گاه دچار مشکلاتی هم هستند). خبری از اینها در بالاترین دیده نمی شه.

یک دلیل شاید به ماهیت خبررسانی مجازی بر می گرده: تاجری که حواله اش در اثر تحریم رد نمی شود سریعا خبررسانی می کند اما وقتی همان حواله سه هفته بعد از بانک چین و ماچین رد شد دلیلی برای خبررسانی و جار زدن نیست. ماهواره ای که جمع می شود خبررسانی مجازی انجام می شود ولی وقتی دوباره برپا می شود دلیلی برای خبررسانی و جار زدن نیست.

مراقب برداشتهای فیسبوکی خودتون از زندگی در خارج و برداشتهای بالاترینی خودتون از زندگی در ایران باشید. شدیدا می توانند گمراه کننده باشند.


16
اردیبهشت
1391© 2001 - 2012