- 32
 - دوبی
 - شريف ، مهندسی کامپيوتر
 -مدیا سیتی دوبی
  


 
 
Hosted and Developed byStats provided by
        
 

رییس موزه بریتانیا از منشور حقوق بشر کوروش و تاثیر اون در تاریخ صحبت می کنه (بخشهای مربوط به ایران در نیمه دوم فیلم)


2
اسفند
1390© 2001 - 2012