Salman's Weblog
 
     
   
     [ Mar 9, 2003 ]   [ Esfand 18, 1381 ]      
       
 
 • مثل اينكه سايت Amazon قراره فروش Domain را هم به سرويسهاي مختلفش اضافه كنه. فعلا Amazon يك Registrar عضو ICANN‌ شده.

 • واي من عاشق اين بيزنس Domain ام !
 •    
         
   
     
         

       [ Mar 7, 2003 ]   [ Esfand 16, 1381 ]      
         
   
 • « ... همه چي اونجا بود !! ... گلها ‚ عروسكها ... حتي يك كپي از كارتها ! ... »
  :-):-)
 •    
         
   
     
         

       [ Mar 5, 2003 ]   [ Esfand 14, 1381 ]      
         
   
 • چرا دانش آموزان غربي ‚ « ‌اسمها » را زودتر از « فعلها » ياد مي گيرند در حاليكه شرقي ها بر عكسند؟ چرا داشنمندان چيني قديم در رياضيات تبحر داشتند در حاليكه از جغرافيا و هندسه ( بر خلاف مثلا اقليدس يوناني و غربي ) سر رشته اي نداشتند؟ ... كتاب تازه منتشر شده The Geography of Thought تفاوتهاي غربي ها و شرقي ها را در زمينه تفكر و نوع نگاه به دنيا بررسي مي كنه.
 •    
         
   
     
         

       [ Mar 4, 2003 ]   [ Esfand 13, 1381 ]      
         
   
 • طرفداران و مشتاقان راه افتادن SMS خوبه كه يك ايده‌ اي داشته باشند كه پيامهاي SMS چه جوري هستند و چه بلاهايي سر زبان فارسي مي تونند بيارند ... احتمالا در خبرها خونديد كه يك دانش آموز انگليسي معتقده اين انشايي كه به فرم SMS نوشته بايد نمره قبولي بياره ... شروعش اين جوريه : ( توي اون خبر نوشته شده معني اش يعني چي )
  "My smmr hols wr CWOT. B4, we used 2go2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 : kids FTF. ILNY, it's a gr8 plc."
 •    
         
   
     
         

       [ Mar 3, 2003 ]   [ Esfand 12, 1381 ]      
         
   
 • آيا بيماران رواني حق دارند كه از معالجه خودشون امتناع كنند ؟ دادگاه عالي امريكا امروز اين مساله را بررسي مي كنه. ( منبع )
 •    
         
   
     
         

       [ Mar 2, 2003 ]   [ Esfand 11, 1381 ]      
         
   
 • طبق گفته امريكاييها ‚ فقط دستگيري خود اسامه بن لادن مي تونه از دستگيري اين خالد شيخ محمد (‌ كه به Brain شهرت داشته و در سال 1980 در كاروليناي شمالي مهندسي مي خونده )‌ مهمتر باشه. خالد شيخ محمد كه گفته مي شه خطرناكترين فرد القاعده است و خودش با دستهاي خودش گلوي دانيل پرل خبرنگار امريكايي را بريده ‚ هم اكنون در مكاني نا معلوم تحت نظر نيروهاي امريكايي است. ( منابع : 1 و 2 و 3 )
 •    
         
   
     
         


    آرشيو    
         
   
  2003

  Mar 1 - Mar 10
  Feb 21 - Feb 28
  Feb 1 - Feb 10
  Jan 21 - Jan 31
  Jan 11 - Jan 20
  Jan 1 - Jan 10

  2002

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11 - Dec 20
  Dec 1 - Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 1 - Sep 10
  Aug 21 - Aug 31
  Aug 11 - Aug 20
  Aug 1 - Aug 10
  Jul 21 - Jul 31
  Jul 11 - Jul 20
  Jul 1 - Jul 10
  Jun 21 - Jun 30
  Jun 11 - Jun 20
  Jun 1 - Jun 10
  May 21 - May 31
  May 11 - May 20
  May 1 - May 10
  Apr 21 - Apr 30
  Apr 11 - Apr 20
  Apr 1 - Apr 10
  Mar 21 - Mar 31
  Mar 11 - Mar 20
  Mar 1 - Mar 10
  Feb 21 - Feb 28
  Feb 11 - Feb 20
  Feb 1 - Feb 10
  Jan 21 - Jan 31
  Jan 11 - Jan 20
  Jan 1 - Jan 10

  2001

  Dec 21 - Dec 31
  Dec 11- Dec 20
  Dec 1- Dec 10
  Nov 21 - Nov 30
  Nov 11 - Nov 20
  Nov 1 - Nov 10
  Oct 21 - Oct 31
  Oct 11 - Oct 20
  Oct 1 - Oct 10
  Sep 21 - Sep 30
  Sep 11 - Sep 20
  Sep 7 - Sep 10


  Back to Latest